language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

برگزاری سه پنل تخصصی

برگزاری سه پنل تخصصی در کنگره تاریخ و معماری و شهرسازی ایران - زنجان

نشست بعدظهر سه پنل تخصصی با عناوین ذیل برگزار خواهد گردید :

* اثر تاریخی و شهر معاصر (سلطانیه و زنجان)

** ارزشهای پنهان بافت روستایی

*** مظاهر میراث فرهنگی ناملموس